Rozhodovací praxe: Absolutní neplatnost právního jednání a jeho možná konvalidace při nedodržení požadavků uvedených v § 13 ZOK se užije i pro jednostranná právní jednání

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10.6.2020, sp. zn. 31 ICdo 36/2020 „Ačkoliv se § 13 z.o.k. výslovně vztahuje toliko na smlouvy (dvoustranná právní jednání), lze za pomoci argumentu a simili (per analogiam) dovodit, že dopadá i na právní jednání jednostranná, adresovaná společnosti zastoupené jejím jediným společníkem tomuto společníku, popř. adresovaná…
21. července 2020

Co přinese velká novela zákona o obchodních společnostech a družstvech?

Ve Sbírce zákonů byl dne 13.2.2020 vyhlášen zákon č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK v novelizovaném znění“). Novela ZOK nabude účinnosti dne 1.1.2021. Cílem této novely je sjednotit českou právní úpravu s právem Evropské unie, snížit…

Rozhodovací praxe: Je možné platně dostat od zaměstnavatele současně okamžité zrušení pracovního poměru a výpověď z pracovního poměru pro totožné jednání?

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11.12.2019, sp. zn. 21 Cdo 3541/2019 „Dle rozhodovací praxe soudu se výpověď z pracovního poměru, která je zaměstnavatelem dána zaměstnanci pro totožné jednání pro případ, že by okamžité zrušení pracovního poměru bylo neplatné (podmíněně), posuzuje jako neplatné právní jednání. “ Dle skutkového stavu věci…

Rozhodovací praxe: Dohoda o inflační doložce vylučuje právo domáhat se určení výše nájemného soudem

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22.5.2019, sp. zn. 26 Cdo 1670/2018 „Za změnu závažnou, s níž nemohly strany při sjednávání způsobu zvyšování nájemného rozumně počítat, nelze považovat změnu výše nájemného způsobenou běžným vývojem ekonomiky a trhu. Na závažnost změn a zjevně nespravedlivé uspořádání vztahů mezi stranami nájemní smlouvy nelze usuzovat…

Smluvní pokuta u nájmu bytu a domu

Již bylo v některých našich předchozích článcích naznačeno, že od 1.7.2020 se zákonem č. 163/2020 Sb. novelizuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), který znovu zavádí institut smluvní pokuty u nájmu bytu či domu. V současné době je známo, že pokud pronajímatel zakomponuje do nájemní…