Stručný průvodce zaměstnancův i zaměstnavatelův aneb jak je to skutečně s vnitřními předpisy a pracovními řády

Vnitřní předpisy v širším slova smyslu nejsou zřejmě pro značnou část zaměstnanců ani zaměstnavatelů ničím neznámým. Zaměstnavatelé, a to i s poměrně malým počtem zaměstnanců, často v praxi přijímají všemožné jednostranné normativní akty, pojmenované například jako interní směrnice nebo instrukce, potažmo pracovní řády, postupy anebo pokyny. Fantazie v tomto nezná mezí. Ať už jsou…

Pokuty od zaměstnavatele? Až na výjimku nepřípustné.

Smluvní pokuty se v pracovněprávních vztazích, ač ve valné většině případů v rozporu se zákoníkem práce, stále objevují. Ať už jde o pokuty za pozdní příchody do práce, nevhodné oblečení anebo třeba za neuspokojivé pracovní výsledky. Přitom jediný případ, kdy je smluvní pokuta v pracovněprávních vztazích zákonem připuštěna, je v souvislosti s (ne)plněním závazku zaměstnance…

Rozhodovací praxe: Jak je to s vlivem změny DPH na již uzavřenou smlouvu?

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. června 2020, sp. zn. 23 Cdo 1176/2020. „Nesjednaly-li strany smlouvy, zda smluvená částka zahrnuje DPH či nikoliv, je nutno ujednání stran vyložit jako ujednání o částce konečné, a tedy strana povinná odvést DPH nemá právo nárokovat na druhé straně smlouvy nad rámec sjednané konečné…

Rozhodovací praxe: Ústní sjednání mimořádné odměny v dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. června 2020, sp. zn. 21 Cdo 4008/2018. „Ujednání o mimořádné odměně za práci z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr nemusímít písemnou formu.“ [1] Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, mezi které zákoník práce [2] řadí dohodu o provedení práce a dohodu o…

Důležité, ale i zajímavé legislativní novinky pro nový rok 2021

Nový rok 2021 nebude ovlivněný jen stále neustupující koronavirovou pandemií, ale i mnoha tuzemskými legislativními změnami. Některé z nich jsou všeobecně veřejnosti známé, jiné nikoliv, proto Vám i letos přinášíme ucelený souhrn nejdůležitějších, nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn, jež mají nabýt účinnosti právě v roce 2021. Nezapomínejme totiž, že štěstí přeje připraveným,…