Základní pravidla pro fungování na sociálních sítích – reklama a spotřebitelské soutěže

Příspěvek si klade za cíl představit základní pravidla pro fungování na sociálních sítích, a to zejména v kontextu regulace reklamy či spotřebitelských soutěží, neboť s těmito dvěma fenomény se lze na sociálních sítích setkat nejčastěji (z hlediska oblastí, které jsou specificky regulovány). Zároveň si ale mnoho uživatelů (ať již spotřebitelů či podnikatelů)…

Nová úprava diskvalifikace (vyloučení) z výkonu funkce

Diskvalifikace (tj. vyloučení) z výkonu funkce člena statutárního orgánu bylo poprvé ve své současné podobě do české právní úpravy vtěleno rekodifikací soukromého práva s účinností od roku 2014. Rekodifikace (a tedy i diskvalifikace) neměla být „českou“ verzí obchodního práva, ale reagovala mj. i na rostoucí úspěch britského či amerického korporátního práva. Inspiračním…

Soudcovské skutkové podstaty nekalé soutěže

Úvod Cílem tohoto příspěvku je přiblížit čtenářům zákonem výslovně neupravené odvětví nekalé soutěže, resp. její výslovně neupravené skutkové podstaty. Nekalá soutěž je od roku 2014 upravena v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to v ustanovení § 2976 občanského zákoníku a následující.  Struktura úpravy je zvolena tak, že…

Souhlas valné hromady s převodem části závodu po nadcházející novele zákona o obchodních korporacích

Koupě závodu je po rekodifikaci soukromého práva v roce 2014 upravena v ustanovení § 2175 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Úprava koupě závodu představuje speciální úpravu ke kupní smlouvě. Koupě závodu je charakteristická tím, že jde o koupi věci hromadné, tj. závodu. Závod…