Zrušení letu nejen za aktuální mimořádné situace a související nároky cestujících

Opětovný nárůst počtu nakažených novým onemocněním COVID-19 vede řadu evropských zemí ke zpřísnění hygienických a ochranných opatření, včetně podmínek vstupu a pobytu na jejich území. Lze předpokládat, že přijatá opatření v té které zemi se přímo projeví v poptávce o cestu do těchto zemí, včetně poptávky po leteckých spojích. Se…

K určitosti ujednání o smluvní pokutě vyjádřené procentem z dlužné částky

Smluvními stranami bývá v praxi často pro utvrzení povinnosti uhradit řádně a včas finanční plnění sjednávána v rámci smluv smluvní pokuta, přičemž bývá nezřídka určená určitým způsobem jejího výpočtu závislém na době prodlení dlužníka. Jedním z možných způsobů, jak výši smluvní pokuty určit, je stanovení výpočtu dle procentní sazby za…

Koronavirus: podstatná změna okolností jako východisko pro řešení negativních dopadů restriktivních opatření nejen na existující obchodně právní vztahy

ÚVOD S ohledem na aktuálně přijatá opatření vlády a ministerstva zdravotnictví spočívající nejen v omezení volného pohybu osob či provozu provozoven, ale také v určité míře v zásazích do některých segmentů volného trhu, a dále s ohledem na trvající riziko nákazy onemocněním COVID-19, nelze mít pochybnosti o tom, že aktuální…

Vzdání se zástavního práva a jeho výmaz z katastru nemovitostí

Zástavní právo zřízené k nemovitosti patří nejen v realitní praxi mezi jeden z nejvyužívanějších zajišťovacích nástrojů. Často je využíváno věřiteli poskytujícími finanční prostředky pro financování koupě či výstavby nemovitosti k zajištění jejich pohledávky plynoucí z poskytnutého úvěru kupujícímu či developerovi. Ačkoliv vznik zástavního práva k nemovitosti a jeho zápis do…