Zpět

Evidence skutečných majitelů – změny od června 2021

13. dubna 2021

Celý západní svět se snaží bojovat s praním špinavých peněz, a to různými způsoby. Jedním ze způsobů, který zvolila Evropská unie, jsou evropské směrnice snažící se legislativně upravit předcházení využívání finančního systému k praní špinavých peněz nebo financování terorismu.

Nástrojem tohoto boje je rovněž tzv. evidence skutečných majitelů právnických osob. V návaznosti na vydání nejnovější evropské směrnice proti praní špinavých peněz se zákonodárce rozhodl vyčlenit tuto problematiku do samostatného zákona, a to do zák. č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů.

Uvedený zákon přináší s účinností od 1.6.2021 revoluční změny v této oblasti.

Pomocí nové právní úpravy by mělo docházet k důslednějšímu odhalování ovládací struktury ve vztahu k právnickým osobám a mělo by být více bráněno tzv. praní špinavých peněz. To by se mimo jiné mělo dít pomocí motivačních (represivních) mechanismů směřujících povinné osoby k plnění povinností.

Problematika evidence skutečných majitelů je v českém zákonodárství řešena již nyní, a to zejména v zákoně o veřejných rejstřících. Nutno poznamenat, že právnické osoby měly na základě platné právní úpravy povinnost skutečné majitele zapsat už do konce roku 2017. Pokud tak neučinily, od 1. 1. 2018 jednají v rozporu se zákonem, nicméně žádný ze zákonů nestanovil žádnou přímou sankci. Nově sankce stanoveny jsou, a to nikoli pouze formální.

 

Tabulka podstatných věcných rozdílů staré a nové úpravy

Dosavadní úpravaÚprava po 1.6.2021
 

Žádná přímá sankce za porušení povinností

 

Nové přímé i nepřímé sankce za porušení povinností, a to veřejnoprávní (finanční pokuty za přestupky) i soukromoprávní (nepeněžité sankce mající negativní důsledky vůči porušující osobě)

 

K prokázání skutečného majitele stačí čestné prohlášení.Skutečný majitel musí být prokázán na základě příslušných dokumentů.
N/AVyjmenování právnických osob, které nemají skutečného majitele (zejména právnické osoby vlastněné státem).
N/ARozlišení mezi „koncovým příjemcem“ a „osobou s koncovým vlivem“ jako skutečnými majiteli.
Poplatek za zápis skutečností do evidence údajů o skutečném majiteli = 1.000,- Kč – obchodní korporace.Poplatek za zápis skutečností do evidence skutečných majitelů = 4.000,- Kč – obchodní korporace (s výjimkou bytového a sociálního družstva).
N/AZavedení nového institutu – Automatický průpis skutečného majitele.
Evidence údajů o skutečném majiteli není veřejná, přístup mají jen oprávněné osoby z vyjmenovaných důvodů.Část údajů uvedená v evidenci skutečných majitelů bude veřejně přístupná prostřednictvím internetových stránek Ministerstva spravedlnosti, dohledatelné ale bude pouze jméno, stát bydliště, rok a měsíc narození, státní občanství skutečného majitele, název a IČO právnické osoby, o jejíhož skutečného majitele jde, a za konkrétních podmínek některé další údaje.
Notář může provést zápis skutečného majitele jen, mají-li   všechny zapisované skutečnosti podklad v notářském zápisu.Možnost provést zápis skutečného majitele notářem bez toho, že by všechny zapisované skutečnosti měly podklad v notářském zápisu.
N/APovinnost povinné osoby informovat soud o zjištěných nesrovnalostech mezi údaji zapsanými v evidenci skutečných majitelů a údaji, které zjistila v rámci svých zákonných povinností.
N/AZavedení nového institutu Řízení o nesrovnalosti

 

 

 

K vybraným institutům si pak dovolujeme uvést následující.

Automatický průpis

U nově vznikajících právnických osob, u nichž je jednoznačné, kdo je jejich skutečným majitelem, se tento skutečný majitel (fyzická osoba), automaticky propíše do evidence skutečných majitelů. I právnická osoba, která svého skutečného majitele zapisovala prostřednictvím podání soudu nebo prostřednictvím notáře, může soudu nebo notáři navrhnout, aby byl její skutečný majitel napříště automaticky propsán. Totéž platí i pro právnickou osobu, která zajistila zápis údajů o svém skutečném majiteli podle právní úpravy platné do 31.5.2021.

Výhodou je, že alespoň dle v současnosti dohledatelného stavu bude tento automatický průpis zdarma.

Řízení o nesrovnalosti

Institut Řízení o nesrovnalosti je novým druhem soudního řízení, během nějž soud rozhoduje, zda zde jsou či nejsou nesrovnalosti mezi stavem zapsaným v evidenci skutečných majitelů a skutečným stavem.

Je-li zjištěna nesrovnalost mezi zápisem a skutečností (zejména na základě činnosti veřejného orgánu nebo např. banky), vyzve soud právnickou osobu k odstranění této nesrovnalosti.

V případě, že soud zahájí řízení o nesrovnalosti, zapíše zároveň poznámku o nesrovnalosti do evidence skutečných majitelů. Podle toho, jak v řízení soud rozhodne, poznámku buď vymaže, jestliže byly pochybnosti vyvráceny, nebo naopak zapíše den vzniku nesrovnalosti, vymaže nesprávné údaje a jsou-li mu známy, zapíše údaje odpovídající skutečnému stavu.

Příklad: Společnost A s.r.o. jde žádat o úvěr. Úvěrující osoba je povinna v zákonem definovaných případech zkontrolovat klienta, jemuž poskytuje peněžní služby. V rámci této kontroly mimo jiné zjišťuje totožnost skutečného majitele, a to nejen z evidence skutečných majitelů, ale vždy ještě alespoň z jednoho dalšího zdroje. Zjistí-li nesrovnalost mezi údaji uvedenými v evidenci skutečných majitelů a dalšími zdroji, je povinna na to upozornit nejprve klienta. Pokud klient nesrovnalost neodstraní nebo nevyvrátí, oznámí to úvěrující osoba příslušnému soudu. Ten zahájí řízení o nesrovnalosti, v evidenci skutečných majitelů zapíše poznámku o nesrovnalosti a podle toho, jak nakonec v řízení rozhodne, vymaže buď poznámku o nesrovnalosti, nebo nesprávné údaje o skutečném majiteli.

Sankce

Nově jsou zavedeny 2 druhy sankcí – sankce veřejnoprávní (finanční pokuta) a soukromoprávní (nepeněžité sankce – jiné důsledky ve vztahu k právnické osobě nebo jejímu skutečnému majiteli).

  1. Veřejnoprávní sankce (přestupky)

Přestupku se mohou dopustit dva subjekty: tzv. evidující osoba a skutečný majitel.

Evidující osoba, tj. právnická osoba, která má skutečného majitele, se dopustí přestupku buď tím, že ani na výzvu soudu neodstraní nesrovnalosti nebo je nevyvrátí, nebo tím, že nedoplní do evidence skutečných majitelů nové údaje, pokud dosavadní údaje soud v rámci rozhodnutí o nesrovnalosti vymazal.

Skutečný majitel se dopustí přestupku tím, že evidující osobě neposkytne potřebnou součinnost pro potřeby zápisu údajů do evidence skutečných majitelů a zároveň toto porušení povinnosti potvrdil svým rozhodnutím soud.

V přestupkovém řízení lze uložit pokutu až 500.000,- Kč, a to buď dotčené právnické osobě nebo skutečnému majiteli podle toho, kdo povinnost porušil.

Přestupek bude projednán obecním úřadem obce s rozšířenou působností (soud jí zašle podklady).

  1. Soukromoprávní sankce

Zákon bude nově upravovat celkem 4 typy soukromoprávních sankcí.

Za prvé, není-li skutečný majitel obchodní korporace zapsán v evidenci skutečných majitelů, nesmí tato obchodní korporace vyplatit podíl na prospěchu ani jemu, ani právnické osobě nebo svěřenskému fondu, jejichž je rovněžskutečným majitelem. Právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích, který nebyl ze sankčních důvodů vyplacen do konce účetního období, ve kterém bylo rozhodnuto o jeho výplatě, zaniká.

Příklad: společnost A s.r.o. je vlastněna Janem Novákem (60%) a spol. B s.r.o., v níž je Jan Novák jediným společníkem. Pokud není Jan Novák zapsán jako skutečný majitel společnosti A s.r.o., nesmí společnost A s.r.o. ani jemu, ani společnosti B s.r.o. vyplatit např. podíl na zisku nebo likvidační zůstatek.

Důsledek: Pokud tak společnost přesto učiní, skutečný majitel se na úkor společnosti bezdůvodně obohatí a člen statutárního orgánu, který výplatu povolil či provedl, porušil péči řádného hospodáře.

Za druhé, obchodní korporace nesmí vyplatit podíl na prospěchu ani právnické osobě nebo svěřenskému fondu, který nemá v evidenci skutečných majitelů zapsaného žádného skutečného majitele.

Důsledek: Pokud tak společnost přesto učiní, právnická osoba (nebo svěřenský fond) bez zapsaného skutečného majitele se na úkor společnosti bezdůvodně obohatí a člen statutárního orgánu, který výplatu povolil či provedl, porušil péči řádného hospodáře.

Za třetí, není-li skutečný majitel zapsán v evidenci, nesmí na valné hromadě hlasovat, a to ani jako jediný společník; stejné platí pro hlasování právnické osoby nebo svěřenského fondu, jejichž je také skutečným majitelem (ve vztahu k původní právnické osobě).

Příklad: společnost A s.r.o. je vlastněna Janem Novákem (60 %) a společností B s.r.o., v níž je Jan Novák jediným společníkem. Pokud není Jan Novák zapsán jako skutečný majitel společnosti A s.r.o., nesmí na její valné hromadě hlasovat ani on, ani spol. B s.r.o.

Za čtvrté, nelze vymáhat práva a právní povinnosti z právního jednání zastírajícího osobu skutečného majitele vzniklá v době, kdy není skutečný majitel zapsán.

Příklad: Zde se míří na komisionářské či obdobné smlouvy, jejichž cílem je ustavit společnosti fiktivního majitele, který bude pouze na základě této smlouvy odpovědný skutečnému majiteli. Takové smlouvy zákon výslovně vylučuje z právní ochrany a činí je soudně nevymahatelnými. Chce-li skutečný majitel využít prostřednictvím komisionářské smlouvy služeb profesionálního správce z oprávněných (legálních) důvodů, pro legálnost a soudní vymahatelnost takových smluv dle důvodové zprávy postačí, bude-li skutečný majitel (tedy komisionář, příkazce nebo osoba v obdobném postavení) uveden v evidenci skutečných majitelů.

 

Naše doporučení:

  • Povinným právnickým osobám, které dosud nesplnily svou zákonnou povinnost zapsat svého skutečného majitele do evidence skutečných majitelů, doporučujeme zejména s ohledem na výrazně nižší soudní poplatky a jednodušší prokazování doplnit tuto zákonnou povinnost do 31.5.2021.
  • Povinným právnickým osobám, u nichž do evidence skutečných majitelů zapisovaný stav odpovídá stavu reálnému, doporučujeme po 1.6.2021 zažádat o automatický průpis.

 

V případě, že byste měli zájem doplnit svou zákonnou povinnost a přáli si doplnit údaje do evidence skutečných majitelů, naše kancelář je Vám k dispozici. Rádi Vám s doplněním údajů a řízením před příslušným soudem pomůžeme.