Zpět

Přehled praktických právních a daňových novinek v roce 2020

3. února 2020

Připravili jsme pro Vás přehled nejvýraznějších praktických novinek v oblasti práva a daní, které buď již od 1. ledna 2020 nastaly nebo se očekává, že nastanou v průběhu roku 2020.

 

PRÁVO NEMOVITOSTÍ

  • Zvýšení poplatku za vklad do katastru nemovitostí

Od počátku roku je nutné počítat se zvýšenými náklady spojenými především s převodem, ale i s dalšími dispozicemi s nemovitými věcmi zapsanými do katastru nemovitostí. S účinností ode dne 1. ledna 2020 došlo ke zvýšení poplatku za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí z původních 1.000,- Kč na dvojnásobek, tedy na 2.000,- Kč. Zvýšení je ze strany vlády odůvodňováno nárůstem inflace a navýšením nákladů spojených se vkladovým řízením.

  • Zdražení novostaveb

V důsledku nových legislativních pravidel mohou novostavby od 1. ledna 2020 výrazněji podražit, a to z důvodu zpřísnění požadavků kladených na energetickou náročnost budov. Nová pravidla jsou transpozicí evropské směrnice o energetické náročnosti, která stanoví, že veškeré novostavby budou muset být do budoucna energeticky úspornější. Stavební úřad tak vydá stavební povolení pouze těm stavbám, které splní nově stanovené energetické limity. Za tímto účelem bude nezbytné užít např. kvalitnější zateplení a technologie, jež mohou výstavbu v konečném výsledku prodražit.

 

PRACOVNÍ PRÁVO A PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

  • Zvýšení minimální mzdy

S účinností ode dne 1. ledna 2020 došlo po dlouhodobém tlaku ze strany odborových organizací k nárůstu minimální mzdy, a to z původních 13.350,- Kč na novou měsíční částku ve výši 14.600,- Kč. Jedná se zatím o nejvýraznější navýšení v její historii. Spolu s minimální mzdou poroste také zaručená mzda, a to dle jednotlivých skupin prací. Tyto změny rovněž odráží trvalý růst tuzemské ekonomiky.

  • Zavedení e-neschopenek

Dne 1. ledna 2020 byl zahájen ostrý provoz systému eNeschopenky. Zaměstnavatelé se tak nově dozví o vzniku, trvání a ukončení pracovní neschopnosti svých zaměstnanců elektronicky, přímo od České správy sociálního zabezpečení. Veškeré dokumenty týkající se pracovní neschopnosti zaměstnanců pak budou zpracovávány elektronickou cestou. V případě pracovní neschopnosti zahájené do 31. prosince 2019 a trvající i po počátku nového roku se nicméně uplatní původní „papírový“ postup.

  • Velká novela zákoníku práce

Novela se týká stěžejních ustanovení současného zákoníku práce. Účinnost novely byla původně plánovaná, alespoň částečně, již na polovinu roku 2019 a posléze na počátek roku 2020. Nicméně z důvodů průtahů v legislativním procesu se její účinnost stále odsouvá. Nyní je účinnost plánovaná na 1. července 2020, co se týče některých ustanovení, a ve zbytku poté až na 1. ledna 2021. Nicméně, zda se skutečně podaří do té doby novelu schválit nelze nyní ještě s jistotou předvídat.

Novela mimo jiné přináší i novou úpravu dovolené. V současné úpravě platí, že zaměstnanci vzniká nárok na částečnou dovolenou až po odpracování 60 dní u jednoho zaměstnavatele. Do budoucna by měl nárok na čerpání dovolené vzniknout na týdenní bázi a zaměstnanci by tedy náležela část dovolené za každý odpracovaný týden.

Další významná novinka se týká oblasti doručování, a to zejména ze strany zaměstnavatele zaměstnanci, kdy v praxi docházelo k problémům, neboť pravidla obsažená v zákoníku práce často v praxi právně bezvadné doručení prakticky znemožňovala či ho činila neúměrně obtížným. Nově bude primární formou doručování zaměstnanci doručení přímo na pracovišti, sekundárně se pak bude doručovat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, a to s fikcí doručení, pokud si zaměstnanec ve stanovené lhůtě písemnost nevyzvedne. Za tím účelem bude zaměstnanec povinen sdělit zaměstnavateli doručovací adresu.

Další významnou novinkou, která se snaží reagovat na potřeby praxe, je zavedení sdíleného pracovního místa. Sdílené pracovní místo bude fungovat na principu, že na jednom pracovním místě (tedy při vykonávání stejného druhu práce) se budou moci střídat dva či více zaměstnanců, každý na zkrácený pracovní úvazek. Tato změna vychází vstříc zejména požadavkům na sladění osobního a pracovního života, a předpokládá se, že by ji mohli využívat např. osoby dlouhodobě pečující o jinou osobu či rodiče při péči o děti.

Rodičovství se týká i další zaváděná změna. Nově bude mít zaměstnavatel povinnost zařadit zaměstnance na původní pracovní místo i po návratu z rodičovské dovolené (doteď byla tato povinnost stanovena pouze ve vztahu k mateřské dovolené).

 

OBCHODNÍ PRÁVO

  • Velká novela zákona o obchodních korporací

V současné době je v rámci legislativního procesu projednávána významná novela zákona o obchodních korporacích. Ačkoliv je účinnost novely předvídána až od 1. ledna 2021, jedná se o natolik významnou novelu v oblasti obchodního práva, že Vás o ní chceme informovat již nyní. Zmiňovaná novela odráží požadavky odborné, ale i široké veřejnosti a míří na situace, kdy v praxi docházelo k problémům či aplikačním nejasnostem. Novela si klade za cíl tyto nedostatky odstranit.

První změnou, která stojí za zmínku, je zavedení možnosti splacení peněžitého vkladu při zakládání společnosti s ručením omezeným i jiným způsobem než na zvláštní účet. Tato výjimka se uplatní v případě, že výše všech peněžitých vkladů nepřesáhne v souhrnu 20.000,- Kč. Jedná se o praktickou změnu, jejíž zavedení je vítáno, neboť při zakládání nízkokapitálových obchodních společností odpadne nutnost zakládání zvláštního bankovního účtu a s tím spojená administrativní a finanční zátěž.

Nově bude také zavedeno pravidlo, dle něhož se vypuštění údajů ze společenské smlouvy či stanov obchodní korporace, které jsou zákonem vyžadovány při jejich zakládání, nepovažuje za změnu společenské smlouvy či stanov. Rozhodnutí o jejich vypuštění může být navíc nově svěřeno statutárnímu orgánu namísto orgánu nejvyššího.

Novela zavádí změnu také v situaci, kdy je funkce v orgánech obchodní korporace vykonávána právnickou osobou. V takovém případě bude vyžadováno, aby taková právnická osoba bez zbytečného odkladu zmocnila jedinou fyzickou osobu, splňující veškeré zákonem stanovené předpoklady pro výkon funkce člen orgánu, aby ji v daném orgánu zastupovala. Nebude se tedy již nadále automaticky uplatňovat pravidlo, dle něhož takovou právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu. Účelem této změny je zabránit vytváření řetězců několika právnických osob v orgánech obchodních korporací.

Další novelou zaváděné změny se dotknou například úpravy rozhodování valné hromady per rollam, zákazu konkurence či úpravy stávající podoby monistického systému vnitřní správy u akciových společností.

  • Návrh zákona o evidenci skutečných majitelů

Ačkoliv povinnost provedení zápisu skutečného majitele byla do právního řádu včleněna již od 1. ledna 2018, tato povinnost nebyla řadou subjektů doposud splněna. Dosavadní úprava obsažená v zákoně o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a v zákoně o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti byla terčem kritiky, a to mimo jiné z důvodu, že nezakotvila pro právnické osoby žádné přímé sankce při neprovedení zápisu do evidence.

V současnosti je však projednáván návrh zcela nového zákona o evidenci skutečných majitelů, který si klade za cíl napravit nedokonalosti a zvýšit transparentnost původní úpravy. Nová úprava by měla zavést zpřesnění definice skutečného majitele, možnost ukládání sankcí při neprovedení zápisu a v jednodušších případech také postup automatického propsání údajů o skutečných majitelích přímo z veřejných rejstříků. Předpokládaná účinnost nového zákona o evidenci skutečných majitelů je pak stanovena na závěr roku 2020.

 

DAŇOVÉ PRÁVO

  • Snížení sazby DPH

Novelou zákona o DPH platnou od 1. dubna 2019 se dodání tepla a chladu přesunulo do druhé snížené sazby DPH (10 %), a to s aplikací u dodání s DUZP po 1. lednu 2020. Obdobné snížení je pak předvídáno od 1. května 2020 také pro vodné a stočné, stravovací služby, úklidové služby domácností, domácí péče, e-knihy a některé řemeslnické služby.

  • Zvýšení hranice výdajových paušálů pro OSVČ

Již v průběhu minulého roku došlo ke zvýšení hranice pro uplatnění výdajových paušálů pro OSVČ, a to z původního jednoho milionu korun na dvojnásobek, tedy dva miliony korun. Zvýšený limit je možné užít již v letošním daňovém přiznání podávaném pro příjmy za rok 2019. Toto zvýšení je dobrou zprávou především pro menší podnikatele a živnostníky, kterým tak odpadne určitá administrativní zátěž v souvislosti s daňovým přiznáním.

  • Daňový balíček

Zásadní změnou, jež byla s účinností od 1. ledna 2020 v důsledku přijetí daňového balíčku zavedena, je zvýšení zdanění tabákových výrobků, tvrdého alkoholu a hazardních her. Součástí balíčku bylo také například zavedení zdanění příjmů z hazardních her nad jeden milion korun nebo upřesnění podmínek, které se uplatní v případě osvobození pozemků s vybranými krajinnými prvky od platby daně z nemovitých věcí.

 

 

 

Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření ani rozhodnutí.