Důsledky opatření ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na smluvní vztahy z nájmů a podnájmů

Dne 27.4.2020 byly ve Sbírce zákonů publikovány dva nové zákony za účelem zmírnění dopadů protikoronavirových opatření na vztahy z nájmů a podnájmů. V následujících pár odstavcích si ukážeme, co nového přináší, ale také v čem se obě úpravy shodují, popřípadě odlišují. Prvním je zákon č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke…

Koronavirus: podstatná změna okolností jako východisko pro řešení negativních dopadů restriktivních opatření nejen na existující obchodně právní vztahy

ÚVOD S ohledem na aktuálně přijatá opatření vlády a ministerstva zdravotnictví spočívající nejen v omezení volného pohybu osob či provozu provozoven, ale také v určité míře v zásazích do některých segmentů volného trhu, a dále s ohledem na trvající riziko nákazy onemocněním COVID-19, nelze mít pochybnosti o tom, že aktuální…

Zákon „Lex Covid“ nabyl účinnosti dne 24. 4. 2020

Dnešního dne, tedy 24. 4. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 191/2020 Sb., zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu (dále jen „Lex Covid“). Zákon…

Smluvní pokuta a její aplikace nejen při epidemii Covid-19

Co si představit pod pojmem smluvní pokuta? Smluvní pokuta je právní institut, který zakládá povinnost dlužníka pro případ, že řádně a včas nesplní smluvně stanovenou povinnost (například povinnost dodat určité zboží, zaplatit určitou částku), uhradit, popř. splnit věřiteli sjednanou smluvní pokutu. Smluvní pokuta může být ujednána v plnění peněžitém i nepeněžitém ajako…

Aplikace institutu vyšší moci nejen v době epidemie

Institut, který znali už Římané, je více než relevantní i dnes. Řeč je o vyšší moci, neboli vis maior – o právní skutečnosti, která je za daných podmínek nepředvídatelná a objektivně neodvratitelná. Ustanovení o vyšší moci se obvykle netěší velké pozornosti, v souvislosti s epidemií viru způsobující onemocnění COVID-19 je…