Rozhodovací praxe: Smlouva o smlouvě budoucí o převodu nemovitosti může být platně uzavřena i ústně

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27.5.2022, sp. zn. 33 Cdo 72/2021 „Smlouva o smlouvě budoucí o převodu nemovitosti nemusí mít písemnou formu a může být uzavřena i ústně.“[1] Představte si následující situaci. Chcete si koupit nemovitost. S prodávajícím jste uzavřeli rezervační smlouvu, na jejímž základě pro vás prodávající nemovitost rezervuje. Rezervační…

Ani sebepečlivější údržba stavby nemusí zabránit vzniku škody a odpovědnosti vlastníka

V čerstvém rozsudku se spisovou značkou 25 Cdo 1080/2022 ze dne 14.9.2022 se Nejvyšší soud poprvé ve své rozhodovací praxi věnuje výkladu ustanovení občanského zákoníku, podle kterého vlastník stavby odpovídá za škodu vzniklou zřícením stavby či odloučením její části v důsledku vady stavby či její nedostatečné údržby. To je přitom zásadní…

O připravované digitalizaci (nejen) při zakládání obchodních společností

Vláda předala dne 2.2.2022 k projednání poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků. Jedná se o návrh zákona, jehož účelem je transponovat do českého právního řádu cíle evropské směrnice[1], která má za cíl zvýšit digitalizaci v právu obchodních…

K určování výše škody u internetového pirátství ve světle judikatury Nejvyššího soudu

Takřka každý uživatel internetu si někdy film, hudbu či podobné autorské dílo pro vlastní potřebu stáhnul. Co je autorským dílem definuje autorský zákon[1]. Podle této definice je autorským dílem nejen film či hudba, ale třeba také počítačový program, fotografie nebo databáze. Stažením z internetu fakticky dochází toliko k vytvoření kopie stahovaného souboru…

Rozhodovací praxe: Stejná pozice, ale rozdílná výše mzdy v regionech? Odteď už ne, rozhodl Nejvyšší soud

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20.7.2020, sp. zn. 21 Cdo 3955/2018-228 „Právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky zakotvené v čl. 28 Listiny základních práv a svobod je jednou ze stěžejních ústavních zásad. Spravedlivé odměňování zaměstnance, jako jedna ze základních zásad pracovněprávních vztahů, vyjadřuje spolu s…