Moderace smluvní pokuty ve světle aktuální judikatury Nejvyššího soudu aneb převrat v rozhodovací praxi

Velký senát občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu nedávno vydal přelomové rozhodnutí (sp. zn. 31 Cdo 2273/2022), které převratně mění způsob „moderace“ (snížení) smluvní pokuty soudem. Při této moderaci soud posuzuje, zda je výše smluvní pokuty přiměřená „hodnotě“ povinnosti zajišťované smluvní pokutou, a zda není na místě snížení nároku na smluvní…

Předsmluvní odpovědnost aneb odpovědnost, o které možná ani nevíte

Snad každý si je vědom existence smluvní odpovědnosti, avšak o existenci předsmluvní odpovědnosti ví jen málokdo. Kořeny předsmluvní odpovědnosti bychom mohli najít již v římském právu. V České republice byla problematika předsmluvní odpovědnosti vnímána již v minulém století, kdy se jednalo o institut nepsaný, tedy v zákoně výslovně neupravený. K výslovnému zakotvení předsmluvní odpovědnosti…

Péče řádného hospodáře jednatele společnosti s ručením omezeným a odpovědnost za vznik škody

Povinnost jednat s péčí řádného hospodáře jednatele společnosti s ručením omezením je jedna ze základních povinností této osoby a vztahuje se k řádnému výkonu funkce zejména s ohledem na správu majetku dané právnické osoby. Byť se tento článek zaměřuje na jednatele společnosti s ručením omezením, jednat s péčí řádného hospodáře musí členové volených orgánů všech…

Zkratka ke svéprávnosti

Plné svéprávnosti – způsobilosti právně jednat – nabývá člověk nejtypičtěji „automaticky“ dosažením zletilosti, tj. dovršením osmnáctého roku věku. Zpravidla se tedy okamžik dosažení zletilosti a plné svéprávnosti shodují. V odůvodněných případech lze nicméně požádat soud o přiznání plné svéprávnosti ještě před dovršením osmnácti let věku, a to za podmínek dále popsaných.…

Problematika určení výše úroku z jistoty u nájmu bytu

Je běžnou praxí, že se při podpisu nájemní smlouvy na byt skládá ze strany nájemce peněžitá jistota (dříve „kauce“), ze které se hradí případná škoda způsobená nájemcem, dluhy na nájemném apod. Dříve bývaly takto uložené peníze mimo běžný dosah pronajímatele a jediná možnost jejich využití byly tyto nutné výdaje. Nový…