Ústní pracovněprávní dohody a jejich význam

V praxi se může stát, že se zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodnou na vzniku pracovního poměru či jeho změně ústně, například prozatímně, dokud se nesepíše písemná smlouva. Je však takové jednání platné a má zaměstnanec za takto vykonanou práci nárok na odměnu? A jak je to v případě nedodržení formy při ukončení pracovního…

Institut kratší pracovní doby a jeho právní aspekty

Institut kratší pracovní doby, známý pro laickou veřejnost spíše pod označením částečný či zkrácený úvazek, se s blížícím se termínem povinné implementace tzv. Work-life balance směrnice stává opět aktuálním tématem. Jedná se konkrétně o směrnici Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. 6. 2019, o rovnováze mezi pracovním a…

Nevyčerpaná dovolená a novinky v jejím odloženém čerpání

K prvním měsícům nového roku již tradičně patří i dohánění „restů“ z roku předcházejícího, ke kterým se jednoznačně může řadit i problematika nevyčerpané dovolené a jejích převodů do následujícího roku, případně i dalších let. V této věci je na místě upozornit na změnu právní úpravy účinnou od 1. 1. 2021, s jejíž aplikací se…

Odstoupení od konkurenční doložky ve světle nálezu ÚS

Ústavní soud se ve svém nálezu ze dne 21.5.2021, sp. zn. II. ÚS 1889/19, zabýval otázkou přípustnosti odstoupení zaměstnavatele od konkurenční doložky i bez udání důvodu za situace, kdy byl takovýto způsob ukončení v konkurenční doložce výslovně mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem sjednán. Za jakých podmínek tedy lze odstoupit od konkurenční doložky…

Důležitost pracovnělékařských prohlídek a jejich náležitosti

Podstatou pracovně lékařské prohlídky je vyhodnocení zdravotního stavu zaměstnance ke zjištění zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci, kterou má pro zaměstnavatele vykonávat. Relevantní právní předpisy rozlišují pracovně lékařskou prohlídku vstupní, periodickou, mimořádnou a výstupní. Vstupní lékařské prohlídce se zaměstnanci podrobují před vznikem pracovněprávního vztahu, tj. přede dnem nástupu zaměstnance do práce. Pokud…