Rozhodovací praxe: Absolutní neplatnost právního jednání a jeho možná konvalidace při nedodržení požadavků uvedených v § 13 ZOK se užije i pro jednostranná právní jednání

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10.6.2020, sp. zn. 31 ICdo 36/2020 „Ačkoliv se § 13 z.o.k. výslovně vztahuje toliko na smlouvy (dvoustranná právní jednání), lze za pomoci argumentu a simili (per analogiam) dovodit, že dopadá i na právní jednání jednostranná, adresovaná společnosti zastoupené jejím jediným společníkem tomuto společníku, popř. adresovaná…

Používání elektronických podpisů při právním jednání v písemné formě

Podpis stvrzuje vůli podepisujícího a osvědčuje konečnost a závaznost právního jednání. Tradičně je podpisem opatřena listina v papírové podobě. Ale co když potřebujete uzavřít písemnou smlouvu a nemůžete se k podpisu osobně dostavit? Rozhodli jsme se, že Vám v následujících pár odstavcích popíšeme vhodné řešení, kterým je podepsání dokumentu na…