Koronavirus: podstatná změna okolností jako východisko pro řešení negativních dopadů restriktivních opatření nejen na existující obchodně právní vztahy

ÚVOD S ohledem na aktuálně přijatá opatření vlády a ministerstva zdravotnictví spočívající nejen v omezení volného pohybu osob či provozu provozoven, ale také v určité míře v zásazích do některých segmentů volného trhu, a dále s ohledem na trvající riziko nákazy onemocněním COVID-19, nelze mít pochybnosti o tom, že aktuální…

Smluvní pokuta a její aplikace nejen při epidemii Covid-19

Co si představit pod pojmem smluvní pokuta? Smluvní pokuta je právní institut, který zakládá povinnost dlužníka pro případ, že řádně a včas nesplní smluvně stanovenou povinnost (například povinnost dodat určité zboží, zaplatit určitou částku), uhradit, popř. splnit věřiteli sjednanou smluvní pokutu. Smluvní pokuta může být ujednána v plnění peněžitém i nepeněžitém ajako…

Následná nemožnost plnění smlouvy a její aplikace na epidemii Covid-19

Vzhledem k situaci, která v současné době panuje nejen na území České republiky, je čím dál častější otázkou: „Co dělat, pokud momentálně nemohu splnit dluh, ke kterému jsem se zavázal?“ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) předjímá, že po vzniku závazku se mohou některé…