Novela zákoníku práce aneb čekají nás revoluční změny?

V legislativním procesu je aktuálně návrh důležité novely zákoníku práce, která má být přijata a nabýt účinnosti v průběhu prvního pololetí roku 2023. Tato novela se významně dotkne mj. podmínek zaměstnávání tzv. pečujících osob, home-office a osob pracujících na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ). Novela má podpořit flexibilní…

Pracovní náplň – vhodná náležitost pracovní smlouvy?

Zřejmě nikoho nepřekvapí, že pracovní poměr je nejčastěji zakládán pracovní smlouvou. Málokdo však ví, jakým způsobem pracovní smlouvu zcela vhodně a správně sepsat a jaká rozdílná práva a povinnosti plynou z na první pohled podobných ujednání, jejichž aplikace se však pro praxi může zásadně lišit. Často se v ní objevují neplatná anebo…

Neomluvená nepřítomnost zaměstnance v práci a její důsledky

Není-li zaměstnanec přítomen v práci ve své pracovní době, existují v zásadě dvě možnosti, jak tuto skutečnost pracovněprávní optikou kvalifikovat. Nepřítomnost zaměstnance je buď omluvená (dovolená, čerpání náhradního volna za práci přesčas, překážka v práci atd.), nebo je neomluvená. Neomluvená absence představuje porušení pracovních povinností zaměstnance, a tak jistě není překvapením, že…

Znáte rozdíly mezi prohlubováním a zvyšováním kvalifikace zaměstnance?

Pro řádný výkon sjednané práce zaměstnancem je zpravidla nezbytné, aby se zaměstnanec kontinuálně odborně rozvíjel. Odborný rozvoj zaměstnanců reflektuje ostatně také zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce). Ten ve svém ustanovení § 227 stanoví, že odborný rozvoj zaměstnanců zahrnuje zejména zaškolení a…

Stručný průvodce zaměstnancův i zaměstnavatelův aneb jak je to skutečně s vnitřními předpisy a pracovními řády

Vnitřní předpisy v širším slova smyslu nejsou zřejmě pro značnou část zaměstnanců ani zaměstnavatelů ničím neznámým. Zaměstnavatelé, a to i s poměrně malým počtem zaměstnanců, často v praxi přijímají všemožné jednostranné normativní akty, pojmenované například jako interní směrnice nebo instrukce, potažmo pracovní řády, postupy anebo pokyny. Fantazie v tomto nezná mezí. Ať už jsou…