Zastřené agenturní zaměstnávání

Agenturní zaměstnávání, tedy zprostředkování zaměstnání agenturou práce dle zákona o zaměstnanosti[1] je přidělení zaměstnance samotné agentury práce jiné osobě, pro kterou po určitou dobu vykonává práci dle jeho potřeb a pokynů, za což zpravidla agentura dostává odměnu na pokrytí mzdových a dalších nákladů. Agentura práce dle zákona o zaměstnanosti musí…

Okamžité zrušení pracovního poměru v kontextu útoku na majetek zaměstnavatele

Obecně k okamžitému zrušení pracovního poměru Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem je zákonem vykládáno jako výjimečné. Je vyhrazeno pro ty opravdu nejzávaznější případy provinění ze strany zaměstnance vůči zaměstnavateli. Navíc by mělo jít pouze o ty případy, kdy namísto toho, aby zaměstnavatel rozvázal se zaměstnancem pracovní poměr výpovědí, přistoupí k více radikálnímu…

Institut kratší pracovní doby a jeho právní aspekty

Institut kratší pracovní doby, známý pro laickou veřejnost spíše pod označením částečný či zkrácený úvazek, se s blížícím se termínem povinné implementace tzv. Work-life balance směrnice stává opět aktuálním tématem. Jedná se konkrétně o směrnici Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. 6. 2019, o rovnováze mezi pracovním a…

Nevyčerpaná dovolená a novinky v jejím odloženém čerpání

K prvním měsícům nového roku již tradičně patří i dohánění „restů“ z roku předcházejícího, ke kterým se jednoznačně může řadit i problematika nevyčerpané dovolené a jejích převodů do následujícího roku, případně i dalších let. V této věci je na místě upozornit na změnu právní úpravy účinnou od 1. 1. 2021, s jejíž aplikací se…

Důležitost pracovnělékařských prohlídek a jejich náležitosti

Podstatou pracovně lékařské prohlídky je vyhodnocení zdravotního stavu zaměstnance ke zjištění zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci, kterou má pro zaměstnavatele vykonávat. Relevantní právní předpisy rozlišují pracovně lékařskou prohlídku vstupní, periodickou, mimořádnou a výstupní. Vstupní lékařské prohlídce se zaměstnanci podrobují před vznikem pracovněprávního vztahu, tj. přede dnem nástupu zaměstnance do práce. Pokud…