Zpět

Velká exekuční novela – dlužníci

19. srpna 2021

V minulém příspěvku jsme se věnovali exekuční novele z pohledu věřitelů a zaměstnavatelů dlužníků, kdy z pohledu věřitele byl nejvýznamnější novinkou institut zastavení exekuce pro nevymahatelnost po uplynutí určité doby.

V tomto příspěvku se budeme věnovat k dopadům novely na dlužníka (povinného). Již z podstaty účelu novely plyne, že díky ní budou práva dlužníka posílena. O časovém omezení délky neúspěšných exekucí jsme psali výše. Jedná se o jednu z nejzásadnějších změn ve prospěch dlužníka, kterou novela přináší.

V médiích se dále mluví např. o tzv. „milostivém létu“. „Milostivým létem“ se označují 3 měsíce od účinnosti novely, ve kterých je možné doplatit pouze jistinu a 750,- Kč na náklady exekuce, a tím bude pohledávka považována za splacenou (tedy bez jakéhokoli příslušenství). Ke cti zákonodárce budiž, že toto „milostivé léto“ se vztahuje pouze na pohledávky veřejné správy a nikoli soukromých osob, tedy na pohledávky, v nichž je věřitelem např. územní samosprávný celek včetně městské části, státní podnik, různé právnické osoby založené státem, ale také např. zdravotní pojišťovna, Český rozhlas nebo Česká televize. U všech těchto věřitelů může exekutor exekuci zastavit i bez návrhu, a to v případě, že povinný do 3 měsíců od účinnosti novely uhradí celou nezaplacenou část jistiny a 750,- Kč (případně včetně DPH) na nákladech exekuce.

S veřejným sektorem souvisí také další změna stanovená touto novelou, a to je snížení penále u dluhů na pojistném ve veřejném zdravotním pojištění a na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Další novým institutem, který může pomoci dlužníkovi na cestě z dluhové pasti, je stanovení povinnosti exekutorovi předat dlužníkovi na jeho žádost kopii celého exekutorského spisu (na elektronickém médiu) s tím, že první kopie je pro dlužníka bezplatná, při opakované žádosti pak může exekutor požadovat náhradu nákladů. Toto nové právo umožňuje dlužníkovi snáze hájit svá práva, když takto zpřístupněný spis mohou využít zejména různé pomáhající instituce při poskytování právní pomoci dlužníkovi.

S tímto částečně souvisí také nová povinnost exekutora a všech jeho zaměstnanců nahrávat veškerou telefonickou komunikaci s účastníky řízení, třetími osobami nebo veřejností, související s exekučním řízením a uveřejňovat v centrální evidenci exekucí celé vymáhané částky s veškerým příslušenstvím i odměnami.

Významnou změnou pro dlužníka je také stanovení pořadí umořování dluhu. Oproti současnému stavu, kdy byla umořována jistina pouze na výslovnou žádost dlužníka, nově se tak bude dít ze zákona. Tedy nejprve budou uhrazovány dluhy z jistiny, a až po jejím uhrazení bude spláceno příslušenství pohledávky. Důsledek této změny je velmi zásadní – dokud není uhrazena jistina, stále narůstají různé úroky, které je stále třeba hradit a dlužník se tak v současnosti k umoření jistiny nemusel dostat ani po několika letech splácení dluhu, naopak mu mohl díky rostoucím úrokům celkový dluh stále narůstat.

Poslední z významných změn ve prospěch dlužníků se týká mobiliárních exekucí (exekuce prodejem movitého majetku). Exekuci prodejem movitého majetku se povinný může vyhnout v případě, že se zaváže hradit více, než je jeho povinností. Nejmenší možnou takovou částkou je 1.500,- Kč měsíčně, částka ale bude vždy individuální, podle poměrů konkrétního dlužníka.

Výše jsme naznačili, kterým směrem se novela ubírá a poukázali na některé nové instituty a pravidla, které zavádí. Z výše uvedeného je patrné, že od 1.1.2022 bude v souvislosti s exekucemi zavedeno mnoho novinek, jež budou mít dopad na velkou část společnosti, neboť se budou týkat jak těch, kteří stojí na straně dlužníků, tak ale i věřitelů nebo zaměstnavatelů dlužníků. Jestli se díky těmto přijatým změnám opravdu dostanou lidé z dluhové pasti, ukáže teprve čas.