Zpět

Velká exekuční novela – věřitelé a zaměstnavatelé dlužníka

13. srpna 2021

Dne 7.7.2021 schválili poslanci návrh zákona, kterým se zásadním způsobem mění exekuční řízení, a to ve vztahu ke všem aktérům – povinnému, věřiteli, zaměstnavateli povinného i exekutorovi. Návrh zákona podepsal president dne 20.7.2021, a ve Sbírce zákonů byl publikován pod číslem 286/2021 Sb. Jedná se o novelu občanského soudního řádu, exekučního řádu a několika dalších zákonů.

Jak jsme již uvedli, změny se budou týkat všech (i nepřímých) aktérů exekučního řízení. V tomto článku se zaměříme na změny z pohledu věřitelů a zaměstnavatelů povinného.

S ohledem na skutečnost, že novela byla psána zejména z popudu neziskových organizací, které pomáhají dlužníkům s vymaněním se z dluhové pasti, zasahuje tato novela do práv věřitelů negativním způsobem – omezuje práva věřitelů. Nutno však podotknout, že práva věřitelů jsou omezována u tzv. nevymahatelných pohledávek, tedy u pohledávek, u nichž se několik let nepodařilo vymoci ani plnění postačující ke krytí nákladů exekuce, a to po dobu delší než 6 let. V takovém případě vyzve exekutor oprávněného (věřitele), aby mu ve lhůtě 30 dnů sdělil, zda souhlasí se zastavením exekuce. Pokud nesouhlasí, bude exekutorem vyzván ke složení zálohy na náklady dalšího vedení exekuce (dle vyjádření ministryně spravedlnosti se bude jednat o jednorázovou zálohu ve výši do 500,- Kč). Zaplacením této jednorázové zálohy bude doba vymáhání pohledávky prodloužena o další 3 roky. Dobu vymáhání těchto „nevymahatelných“ dluhů lze prodloužit nejvýše dvakrát, nejdelší celková doba, po kterou lze vymáhat pohledávku, u níž se nepovedlo vymoci ani plnění postačující ke krytí nákladů exekuce, je tedy 12 let.

Z možnosti ukončit exekuci nevymahatelné pohledávky jsou některé vybrané typy pohledávek vyňaty. Exekuci nelze z výše uvedeného důvodu zastavit, pokud se jedná o exekuci na vymožení pohledávky z výživného na nezletilé dítě, na náhradu újmy na zdraví ve vymezených případech, pohledávky z pojistného na veřejné zdravotní pojištění, pohledávky školy nebo školského zařízení, je-li předmětem exekuce nepeněžité plnění nebo odporovalo-li by zastavení exekuce dobrým mravům. V takové případě po uplynutí 6, resp. 9 let ani kdykoli později nenastane zákonná povinnost exekutora vyzvat věřitele k úhradě zálohy na náklady dalšího vedení exekuce a věřitel má právo vymáhat pohledávku tak dlouho, dokud ji buď nevymůže nebo se sám nerozhodne, že chce exekuci zastavit.

Nutno také podotknout, že zvláštní režim budou zpočátku mít nevymožitelné pohledávky nepřevyšující částku 1.500,- Kč bez příslušenství, jestliže na pohledávku v do této výše nebylo v posledních třech letech přede dnem 1.1.2022 nic vymoženo. Vymáhání takové pohledávky lze také „prodloužit“ zaplacením zálohy na náklady exekuce, nejvýše však na 9 let. Specifikem této konkrétní situace, tedy bagatelní pohledávky, na kterou nebylo 3 roky před účinností tohoto zákona nic vymoženo, však je, že při zastavení vymáhání takovéto pohledávky je možné uplatnit slevu na dani z příjmu ve výši 30% jistiny bez příslušenství.

Dalším okruhem osob, jež budou novelou ovlivněny, jsou zaměstnavatelé dlužníků.

U nich je novela řekněme neutrální – některá ustanovení jsou ve prospěch zaměstnavatelů, některá jim však jejich práci ztěžují.

Začněme určitým benefitem pro zaměstnavatele – u exekucí, které budou zahájeny po 1.1.2022 bude mít zaměstnavatel nárok na paušální náhradu nákladů na každého povinného zaměstnance, a to ve výši 50,- Kč za měsíc. Tento paušál je hrazen povinným, v praxi tedy plátce mzdy před vyplacením nebo zasláním sražených částek odečte z těchto srážek oněch 50,- Kč a ponechá si je.

Tento benefit je však více než vyvážen novou povinností zaměstnavatele, a to informační povinností vůči exekutorovi. Na exekutorovu písemnou žádost je povinen mu sdělit údaje o mzdě nebo jiném příjmu jím vypláceném, srážkách prováděných ze mzdy nebo z jiného příjmu nebo údaje týkající se pracovněprávního vztahu povinného a nároku nebo práva povinného, na jejichž základě povinný pobírá mzdu nebo jiný příjem.

Jak je z výše uvedeného patrno, novela je poměrně jednostranná. Pro zaměstnavatele bude v důsledku znamenat více práce, a je otázkou, zda 50,-Kč měsíčně na zaměstnance – dlužníka tyto nové povinnosti vyváží. Pro věřitele novela znamená jasné sdělení, že je na něm, aby ještě více prověřoval, komu půjčuje, protože nevymahatelnost značného spektra dluhů půjde v konečném důsledku jen a pouze za ním.