Zpět

Whistleblowing: Jste připraveni? My ano!

30. listopadu 2022

Legislativním procesem aktuálně prochází návrh zákona o ochraně oznamovatelů. Jak se na novou legislativu efektivně připravit? Nejen o tom je webinář, který pořádáme s dánskou společností Whistleblower Software ApS.

Co přináší nová legislativa? A komu?

Vláda minulý týden schválila návrh zákona o ochraně oznamovatelů. Zákon má přinést regulaci tzv. whistleblowingu, tedy oznamování vybraných protiprávních jednání. Úprava vychází z evropské směrnice[1].

Návrh zákona se dostává do legislativního procesu opětovně a v pozměněné podobě. Z aktuálního textu (který může doznat dalších změn) vyplývá, že regulace by se měla týkat ve stručnosti zaměstnavatelů s nejméně 50 zaměstnanci (předchozí návrh počítal s limitem 25 zaměstnanců), zaměstnavatelů ve specifických oblastech, veřejných zadavatelů (kromě výjimek) a vybraných orgánů veřejné moci. Tyto povinné subjekty budou muset zavést vnitřní oznamovací systém, kterým bude možné podávat oznámení dle navrhovaného zákona.

Oznámení dle návrhu zákona obsahuje informace o možném protiprávním jednání u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo se kterou byl nebo je v této souvislosti v kontaktu. Oznamovatelé a vybrané osoby s nimi spojené mají být chráněni před odvetnými opatřeními, jejichž demonstrativní (a zároveň velmi široký) výčet návrh uvádí.

Zákon má mimo jiné upravovat specifický postup přijímání a vyřizování takových oznámení povinným subjektem včetně lhůt, jakož i řadu dalších povinností. Povinný subjekt má zejména zajistit posouzení důvodnosti oznámení tzv. příslušnou osobou, která zároveň navrhuje povinnému subjektu opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení. Povinností dle navrhovaného zákona je celá řada, přičemž v případě jejich nedodržení má hrozit sankce až do výše 1 000 000 Kč (dřívější návrh umožňoval stanovit pokutu dle výše obratu).

Whistleblowing a „nepovinné“ subjekty

Ať už bude okruh povinných subjektů v textu přijatého zákona jakýkoli, lze doporučit zavedení mechanismů whistleblowingu i „nepovinným“ subjektům. Důvodů k tomu je hned několik.

Zřízení vnitřního oznamovacího systému je významnou součástí tzv. compliance programů, které některé právnické osoby zavádějí bez ohledu na nový zákon. Zavádění compliance programů je výhodné zejména s ohledem na možnost zproštění se trestní odpovědnosti[2].

Fungujícím vnitřním oznamovacím systémem může daná osoba předejít vzniku škod, neboť tento způsob prevence se někdy ukazuje jako efektivnější než audit. Stejně tak může zamezit vzniku reputační újmy – interní řešení závadného stavu zjištěného vnitřním oznámením může uchránit subjekt před poškozením pověsti navenek.

Zavedení vnitřního oznamovacího systému může být zároveň signálem, že subjekt podporuje otevřenou firemní kulturu a etické principy. Resp. že zaměstnavatel bere dodržování právních a etických norem vážně a jejich porušování netoleruje. To může být v některých případech i požadavek některých obchodních partnerů.

Webinář: Právní a technické řešení whistleblowingu

Navrhovaná právní úprava má přinést značně specifické povinnosti, které mají být navíc spojeny se lhůtami a závažnými sankcemi. Pro efektivní plnění povinností, které má nový zákon přinést, považujeme za důležité zajištění dvou rovin: právní a technické.

Každé oznámení je třeba kvalifikovaně posoudit a vyvodit odpovídající právní důsledky. K tomu jsou nutné zejména komplexní právní znalosti a zkušenosti napříč mnoha právními obory. Toto může zajistit osoba s právním vzděláním, typicky advokát.

S efektivním fungováním vnitřního oznamovacího systému může pomoci praktická softwarová platforma, ve které jsou přijatá oznámení spravována. Proto jsme zahájili spolupráci se společností Whistleblower Software ApS, která nabízí toto technické řešení, a navíc i praktické zkušenosti s jeho provozem v dalších členských státech EU. Klientům tak můžeme poskytnout jak právní poradenství při řešení jednotlivého oznámení, tak i komplexní službu zajištění vnitřního oznamovacího systému.

V rámci této synergie pořádáme sérii webinářů, v nichž prezentujeme klientům chystanou legislativu spolu s nabízeným řešením. Pilotní webinář proběhl 20.10.2022 a v nejbližší době proběhnou další.

 


[1] směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie

[2] § 8 odst. 5 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů