Přejít na hlavní menu

O endors

endors jsme založili s přesvědčením, že právní služby na nejvyšší úrovni lze poskytovat pouze s dokonalou znalostí právních předpisů a současně okolního prostředí.

Počínaje lednem 2022 byla Policii ČR, Celní správě a v jistých případech i strážníkům obecní policie svěřena nová pravomoc. Jde o oprávnění zabavit SPZ či na auto instalovat tzv. botičku za situace, má-li provozovatel daného vozidla nedoplatek na pokutě za přestupek. 

Toto oprávnění se netýká všech možných přestupků1, týká se však přestupků dle zákona o silničním provozu, tedy typicky přestupku za překročení dovolené rychlosti, řízení pod vlivem návykové látky nebo například přestupku způsobeného řízením s telefonním přístrojem v ruce.  

Cílem této změny je zefektivnit vymáhání pravidel silničního provozu. Policii se tak do rukou dostal nástroj, jímž může lépe sankcionovat provozovatele vozidla, kteří se vyhýbají své povinnosti platit své pokuty za přestupky, může tak i zabavit SPZ nebo umístit botičku na auto.

Zákon navíc stanoví, že lze přistoupit k oněm drakonickým opatřením i kvůli pouhému nedoplatku na pokutě za přestupek, jenž vznikl provozovateli vozidla. Potíž ovšem nastává ohledně zákonné formulace, která umožňuje takto sankcionovat i vozidlo provozovatele, které v danou chvíli řídí jiný řidič. Co to ale v praxi znamená? Uvedeme si modelovou situaci na následujícím příkladu.

Představte si, že Vám zaměstnavatel, vlastník vozidla a jeho provozovatel, poskytl služební automobil, kterým jezdíte do práce. S největší pravděpodobností tak nejste provozovatelem vozidla, nýbrž jen jeho řidičem. Zároveň jste nikdy nebyl pokutován, a tudíž nemáte nedoplatky za pokuty.

Jenže Váš zaměstnavatel nad rámec „Vašeho“ vozidla provozuje ještě několik dalších vozidel a současně mu byla jakožto provozovateli uložena pokuta a on tuto pokutu v celé výši neuhradil (případně byla uložena pokuta jinému řidiči vozidla provozovatele).

Potom se tedy může velmi jednoduše stát, že budete zastaveni hlídkou policie (případně příslušníky obecní policie či Celní správy) a budete čelit nepříznivým právním následkům za něco, co jste nezpůsobili. Odpovědnost za úhradu pokuty a i za škodu vzniklou v souvislosti použitím tzv. botičky nebo se zadržením tabulek registrační značky sice nese provozovatel vozidla, budete to však Vy, kdo se namísto pohodlné cesty vozem bude muset dopravit domů „po svých“.

Je tedy možné vyhnout se v takovém případě nucené túře s cílem dostat se domů? První možností je uhradit předmětný nedoplatek a následně se se snažit získat peníze od provozovatele vozidla, který se tím, že jste za něj uhradili nedoplatek bezdůvodně obohatil. Zde je však nutné podotknout, že tento proces je zpravidla zdlouhavý a pokud Vám provozovatel odmítne platbu za nedoplatek nahradit, nezbyde Vám nejspíše nic jiného, než se s nárokem obrátit na příslušný soud.

Určitě je tedy vhodnější snažit se podobným situacím předcházet a zvolit druhou možnost, jak se vyhnout sankci v podobě botičky či zadržení tabulek registrační značky. Nutno dodat, že druhá možnost počítá s aktivní činností vlastníka vozidla, který by se mohl snažit předejít vzniku těchto problémů tím, že by do registru vozidel uvedl jako provozovatele každého auta právě toho řidiče, který toto vozidlo užívá.

Tím by pak dotčení řidiči nemuseli být „popotahováni“ za chyby svých kolegů nebo chyby provozovatele. Odpovědnost za již zmíněné „oplétačky“ se zaplacením nedoplatku by tak nesli konkrétní řidiči, kteří by byli zapsáni jako provozovatelé vozidla. Váš zaměstnavatel by tak byl v modelovém případě vlastníkem vozidla, provozovatelem byste však byli Vy. Bohužel tato varianta nemusí být z řady důvodů pro mnohé společnosti schůdná, a to například v situaci, kdy jedno vozidlo střídavě využívá více řidičů.

Lze říci, že nový zákon podstatně usnadňuje represi proti řidičům-přestupcům, kteří se vyhýbají plnění svých povinností. Otázkou však zůstává, zda zavedená pravomoc nemá potenciál vyvolat u mnohých řidičů pocit nespravedlnosti, zejména pak u těch, kteří se přestupku nedopustili. Dle našeho názoru je proto v tomto ohledu tato úprava mírně řečeno nešťastná a možná až příliš přísná.

 

 

 

1Toto oprávnění se vztahuje pouze na přestupky dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích nebo zákona č. 111/1992 Sb., o silniční dopravě, vše v platném a účinném znění.
Newsletter
Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři