Přejít na hlavní menu

O endors

endors jsme založili s přesvědčením, že právní služby na nejvyšší úrovni lze poskytovat pouze s dokonalou znalostí právních předpisů a současně okolního prostředí.

Úvod

Každý rok připadá na den 26. dubna oslava Světového dne duševního vlastnictví. Tento den vyhlásila Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) v roce 2000, aby zvýšila povědomí o tom, jak autorská práva a práva průmyslového vlastnictví (jako např. ochranné známky a průmyslové vzory) ovlivňují každodenní život a oslavila kreativitu a přínos tvůrců a inovátorů k rozvoji společnosti na celém světě. Datum 26. dubna bylo přitom vybráno záměrně, jelikož tohoto dne v roce 1970 vstoupila v platnost Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO). Tento významný den je tak ideální příležitostí se krátce zamyslet nad významem a úlohou práv duševního vlastnictví a jejich ochrany.

Porozumění duševnímu vlastnictví

Knihy, aplikace na Vašem smartphonu, hudba, kterou posloucháte i design a logo na Vašem oblečení – téměř všechny produkty a služby, které používáme v každodenním životě, jsou výsledkem určité tvůrčí činnosti autora, která je chráněna prostřednictvím práv duševního vlastnictví. Duševní vlastnictví se vztahuje na různé druhy duševních výtvorů, jako jsou kupříkladu díla literární, umělecká či díla vědecká. 

Hlavní součásti práva duševního vlastnictví

Právo duševního vlastnictví se dělí na dvě hlavní skupiny: 

Autorská práva

Předmětem autorského práva je úprava práv autora k autorskému dílu. Obecně platí, že pro vznik autorskoprávní ochrany díla je zapotřebí, aby se jednalo o jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora a aby bylo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam.

Chráněna jsou taktéž práva související s právem autorským, mezi něž se řadí např. právo výkonného umělce k jeho uměleckému výkonu, právo výrobce zvukového záznamu k záznamu či právo rozhlasového nebo televizního vysílatele k jeho vysílání. Nedílnou součástí autorského práva je taktéž právo pořizovatele k jím pořízené databázi.

Autorské právo jako takové se skládá z výlučných práva osobnostních (tj. práva osobovat si autorství, práva na rozhodnutí o zveřejnění díla) a práv majetkových (jejichž součástí je třebas právo dílo užít, rozšiřovat či pronajímat).

Právo průmyslového vlastnictví

Právo průmyslového vlastnictví na druhou stranu chrání výsledky tvůrčí činnosti, jako jsou třebas vynálezy, práva na označení (ochranné známky či označení původu) či design výrobku.

Součástí práv průmyslového vlastnictví jsou kupříkladu:

  • Ochranné známky: Ochranné známky chrání typicky názvy značek či loga, kterými dochází k odlišení zboží a služeb od konkurence. Díky ochranné známce lze získat výhradní užívací právo k označení pro určité zboží či služby. Ta může mít formu slovní, zvukové, prostorové, obrazové či kombinované ochranné známky. Ochranné známky umožňují podnikatelům budovat si povědomí o značce a loajalitu k ní a zajišťují spotřebitelům snadnou identifikaci.
  • Průmyslové vzory: Průmyslovými vzory lze chránit design produktů, pokud jsou specifické svým vzhledem, barvami, tvarem či strukturou. Chránit lze však pouze vnější obrys příslušného výrobku, nikoli jeho technické nebo konstrukční provedení.
  • Patenty: Patenty chrání vynálezy, které jsou nové, průmyslově využitelné a jsou výsledkem vynálezecké činnosti. Udělením patentu získává jeho majitel výlučné právo využívat vynález, poskytnout souhlas k využívání vynálezu jiným osobám, nebo na ně patent převést. Patent přitom standardně platí dvacet let od podání přihlášky vynálezu. Patenty hrají klíčovou roli při podpoře technologického pokroku, protože motivují vynálezce, aby investovali čas, prostředky a úsilí do výzkumu a vývoje.

Jak se to týká Vás a Vašeho podnikání?

Ať už podnikáte v jakékoli oblasti, je velmi pravděpodobné, že používáte a možná i vytváříte velké množství chráněných děl. A pokud skutečně chcete z jeho vlastnictví získat co nejlepší obchodní výsledky, je zapotřebí se zamyslet nad kroky, které je třeba podniknout k ochraně, správě a vymáhání svých práv. Mezi ně patří:

  • Ochrana: Pokud je to možné, vždy zaregistrujte svá práva k duševnímu vlastnictví (příkladmo prostřednictvím registrací ochranné známky či průmyslového vzoru).
  • Správa: Evidujte všechna svá práva duševního vlastnictví, na která jste získali licenci od třetích stran. Zajistěte, aby byly zaplaceny poplatky za obnovení a aby byly licence aktuální.
  • Vymáhání: Jako držitel práv jste sami odpovědni za monitorování případného porušování Vašich práv duševního vlastnictví (ať už autorských či vztahujících se k průmyslovému vlastnictví). V případě porušování těchto práv máte kupříkladu možnost se soudně domáhat odstranění závadného stavu či náhrady škody po porušiteli. 

Závěr

Duševní vlastnictví je klíčovým nástrojem pro podporu inovace, kreativity a hospodářského růstu. Světový den duševního vlastnictví nám připomíná, jak je důležité chránit a respektovat práva duševního vlastnictví. Bez tohoto ochranného rámce by mnoho našich oblíbených produktů a služeb možná nikdy nebylo vytvořeno, a my bychom ztratili mnoho z toho, co dělá naši kulturu, technologii a hospodářství tak bohatými a rozmanitými.

Pokud by Vás ochrana Vašich práv duševního vlastnictví v rámci podnikání blíže zajímala, rádi bychom Vás též upozornili na aktuálně poskytovanou evropskou finanční podporu na služby v oblasti správy a ochrany práv duševního vlastnictví. Kontaktujte nás a rádi Vám pošleme náš newsletter na toto téma. 

 

Autoři článku

Mazin Thabet
Mazin ThabetNewsletter
Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři