Přejít na hlavní menu

O endors

endors jsme založili s přesvědčením, že právní služby na nejvyšší úrovni lze poskytovat pouze s dokonalou znalostí právních předpisů a současně okolního prostředí.

Dne 1.1.2023 nabyla účinnosti novela zákona o významné tržní síle a nekalých obchodních praktikách při prodeji zemědělských a potravinářských produktů, která převádí evropskou směrnici o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci do českého právního řádu.

Podstata regulace významné tržní síly spočívá zejména v tom, že rozdíl ve vyjednávací síle, v jehož důsledku je dodavatel zranitelnější smluvní stranou vůči odběrateli s významnou tržní silou, často vede k tomu, že větší subjekty (v tomto případě odběratelé, resp. aliance odběratelů) uplatňují nekalé obchodní praktiky vůči menším subjektům (tj. dodavatelům, resp. aliancím dodavatelů) prostřednictvím vztahu ekonomické závislosti. Předmětem úpravy je tedy zabránění zneužívání dominantního postavení na trhu s potravinářskými a zemědělskými produkty v odběratelsko-dodavatelských vztazích.

Pojem významné tržní síly a jeho výklad je pro aplikaci dané úpravy zcela stěžejní a s účinností novely došlo k jeho podstatné změně. Nově je stanoveno, že významnou tržní sílou disponuje každý odběratel (i v rámci aliance odběratelů), jehož roční obrat přesahuje alespoň 2 miliony EUR a zároveň převyšuje obrat dodavatele.

Zatímco dříve se zákon vztahoval jen na největší potravinářské řetězce v České republice s obratem nad 5 miliard korun, nyní se po novele vztahuje na velmi široký okruh subjektů, dle odhadu jde o více než 800 obchodníků.

Novela rozšiřuje definici pojmosloví potravinářských a zemědělských produktů, mezi které jsou nově zahrnuty též např. živé rostliny, květinářské výrobky nebo třeba krmiva. Odběratelem s významnou tržní sílou tak nově může být např. i online prodejce potravin, síť trafik, drogerie nebo čerpací stanice, pokud obchoduje s potravinářskými a zemědělskými produkty v rámci rozšířené definice a zároveň splňuje další podmínky stanovené zákonem.

Další podstatnou změnou, kterou novela přináší, je bezpochyby rozsáhlá aktualizace výčtu zakázaných nekalých obchodních praktik, jejichž dodržování je kontrolováno a v případě nedodržení sankcionováno Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Nově je zákonný výčet nekalých praktik úplný. Mezi tyto nekalé obchodní praktiky se řadí zejména:

  • nerovné zacházení s dodavateli bez spravedlivého důvodu;
  • zrušení objednávky produktů nebo výrobků podléhajících rychlé zkáze v době kratší než 30 dnů přede dnem jejich dodání,
  • svévolná změna smluvních podmínek nákupu nebo prodeje;
  • vázání souhlasu s uzavřením smlouvy o nákupu nebo prodeji nebo poskytnutím služeb na podmínku odběru dalšího plnění;
  • nedodržení zákonných požadavků na uzavírání smluv s dodavateli (zejm. písemné formy);
  • neoprávněné získání, využití nebo zpřístupnění obchodního tajemství.

V souvislosti s novelou jsou zavedeny i další povinnosti zejména s ohledem na formu a obsah uzavíraných smluv mezi dodavateli a odběrateli, které se pak konkrétně dotýkají především např. nutnosti písemného uzavření smlouvy, jasné specifikace množství produktů, ceny, nákupních akcí nebo též splatnosti faktur, která nesmí být delší než 30 dnů. Silnější smluvní strana také nebude moci sjednávat nebo uplatňovat smluvní podmínky, které vytvářejí výraznou nerovnováhu v právech a povinnostech smluvních stran.

V případě nedodržení již dříve nebo nově zavedených povinností hrozí odběratelům s významnou tržní silou od ÚOHS pokuta ve výši až 10 milionů Kč nebo 10 % čistého obratu.

S ohledem na výše uvedené a na skutečnost, že se s účinností novely došlo k významnému nárustu počtu podnikatelských subjektů, u kterých bude moci ÚOHS posuzovat zneužití významné tržní síly, lze jen doporučit, aby příslušní prodejci věnovali náležitou pozornost tomu, zda by ve vztahu ke svým obchodním partnerům mohli spadat do působnosti zákona o významné tržní síle, a to se všemi s tím souvisejícími důsledky.

Zároveň je též vhodné zmínit, že pro již stávající smluvní vztahy (uzavřené před účinností novely) platí do 1.1.2024 přechodné období, během něhož jsou subjekty povinny smluvní vztahy upravit do souladu s novými požadavky zákona.

Autoři článku

Mazin Thabet
Mazin ThabetNewsletter
Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři