Přejít na hlavní menu

O endors

endors jsme založili s přesvědčením, že právní služby na nejvyšší úrovni lze poskytovat pouze s dokonalou znalostí právních předpisů a současně okolního prostředí.

V současné době je schvalován návrh zákona o ochraně oznamovatelů. Zákon má přinést regulaci tzv. whistleblowingu, tedy oznamování vybraných protiprávních jednání (trestné činy apod.). Úprava vychází z evropské legislativy.

Z aktuálního textu (který může doznat dalších změn) vyplývá, že nová úprava dopadne ve stručnosti na zaměstnavatele s nejméně 50 zaměstnanci, zaměstnavatele ve specifických oblastech, veřejné zadavatele (tedy nakupující veřejný aparát, kromě výjimek) a vybraných orgánů veřejné moci.

Tyto osoby budou muset zavést tzv. vnitřní oznamovací systém, kterým bude možné podávat oznámení dle navrhovaného zákona. Tento vnitřní oznamovací systém má sloužit k přijímání oznámení zaměstnanců a osob v obdobném postavení, kteří se dozvědí o pochybeních v souvislosti s výkonem pracovní činnosti.

Oznámení dle návrhu zákona obsahuje informace o možném protiprávním jednání u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo se kterou byl nebo je v této souvislosti v kontaktu.

Oznamovatelé a vybrané osoby s nimi spojené přitom mají být chráněni před odvetnými opatřeními, jako jsou například rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou, snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku, přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo či výpověď nebo odstoupení od smlouvy.

Zákon má mimo jiné upravovat specifický postup přijímání a vyřizování takových oznámení včetně lhůt, jakož i řadu dalších povinností. Osoby, na které nová právní úprava dopadne, mají zejména zajistit posouzení důvodnosti oznámení tzv. příslušnou osobou (tedy jakýmsi interním spravovatelem agendy whistleblowingu), která zároveň navrhuje těmto osobám opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení.

Povinností dle navrhovaného zákona je celá řada, přičemž v případě jejich nedodržení má hrozit sankce až do výše 1 milionu Kč.

Whistleblowing a „nepovinné“ subjekty

Ať už bude okruh povinných subjektů v textu přijatého zákona jakýkoli, lze doporučit zavedení mechanismů whistleblowingu i „nepovinným“ subjektům. Důvodů k tomu je hned několik. Ať již jde o whistleblowing mechanismy jako součást tzv. compliance programů, nástroje k předejití vzniku škod, zamezení vzniku reputační újmy či signálu, že podporujete otevřenou firemní kulturu a etické principy.

Webinář: Právní a technické řešení whistleblowingu

V rámci synergie se společností Whistleblower Software ApS, nabízející praktickou softwarovou platformu, ve které jsou přijatá whistleblowingová oznámení spravována, pořádáme sérii webinářů, v nichž prezentujeme klientům chystanou legislativu spolu s nabízeným řešením. Pilotní webinář proběhl 20.10.2022 a v nejbližší době proběhnou další.

 
 

Autoři článku

Petr Motyčka
Petr MotyčkaNewsletter
Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři